Podmienky používania

Posledná aktualizácia: 23.12.2018

Pred použitím webovej stránky www.visualsearch.at a riešení prevádzkovaných spoločnosťou VisualSearch GmbH (ďalej len "Služba") (ďalej len "my", "nás" alebo "naše") si pozorne prečítajte tieto podmienky používania (ďalej len "podmienky", "naše").

Váš prístup k Službe a jej používanie je podmienené prijatím a dodržiavaním týchto Podmienok. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a iné osoby, ktoré pristupujú k službe alebo ju používajú.

Prístupom k službe alebo jej používaním súhlasíte s týmito podmienkami. Ak nesúhlasíte s ktoroukoľvek časťou Podmienok, nepristupujte k Službe.

Nákupy

Ak si želáte zakúpiť produkt alebo službu dostupnú prostredníctvom služby ("nákup"), môžete byť požiadaní o poskytnutie určitých informácií súvisiacich s nákupom.

Rozhodujúce sú ceny uvedené v potvrdení objednávky alebo, ak nebolo vydané samostatné potvrdenie objednávky, ceny uvedené v ponukách/odhade nákladov alebo v hodinových sadzbách.

Všetky ceny sú netto ceny v eurách plus zákonná daň z pridanej hodnoty, splatné ihneď po prijatí faktúry,
ak nie je písomne dohodnuté inak.

Ústne doplnkové dohody neexistujú. Dodatočné dohody a následné zmeny alebo dodatky k zmluve si vyžadujú písomné potvrdenie, aby boli účinné.

Ak niektoré ustanovenie zmluvy alebo týchto podmienok je alebo sa stane neplatným, ostatné ustanovenia uzavretých zmlúv alebo týchto podmienok sa stanú neplatnými. Podmienky tým nie sú ovplyvnené. Úplne alebo čiastočne neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktoré sa čo najviac približuje hospodárskemu úspechu neplatného ustanovenia.

Zrušenie

Môžeme okamžite ukončiť alebo pozastaviť prístup k našej službe bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti, a to z akéhokoľvek dôvodu, okrem iného aj v prípade, že porušíte podmienky.

Všetky ustanovenia Podmienok, ktoré sú svojou povahou určené na to, aby pretrvali aj po ukončení zmluvy, zostávajú v platnosti. Ukončenie, okrem iného vrátane ustanovení o vlastníctve, odmietnutí záruky, odškodnení a obmedzení zodpovednosti.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nevlastníme ani nekontrolujeme.

Spoločnosť VisualSearch GmbH nemá žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi webových stránok alebo služieb tretích strán a nenesie za ne žiadnu zodpovednosť. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť VisualSearch GmbH nenesie priamu ani nepriamu zodpovednosť za žiadne škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené používaním alebo v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah, tovar alebo služby dostupné na takýchto webových stránkach alebo službách alebo ich prostredníctvom.

Zmeny

Vyhradzujeme si právo tieto podmienky kedykoľvek zmeniť alebo nahradiť podľa vlastného uváženia. Ak je revízia podstatná, budeme sa snažiť upozorniť na ňu aspoň 30 dní pred nadobudnutím účinnosti nových podmienok. O tom, čo sa považuje za podstatnú zmenu, rozhodujeme podľa vlastného uváženia.